back
female impalas, samburu, national park, kenya, photo
next

Female Impalas

Samburu National Park, Kenya 2018

I liked this scene of female impalas resting in the shade.