back
stanley, idaho, sawtooth mountains, photo
next

Sawtooth Mountains Idaho

Stanley, Idaho

The Sawtooth Mountains, in the early morning.