Georgia Mountains Lake

North Georgia mountains

A colorful scene in the North Georgia mountains.

Larger View