Georgia Mountains

North Georgia mountains

A colorful rural scene in the north Georgia mountains.

Larger View