Mono Lake Fresh Snow

Mono County, California

Fresh snow on the thick vegetation around Mono Lake.

Larger View