Mono Lake Snow

Mono Lake, California

Mono Lake's elevation is 6378 feet, so it will always get snow.

Larger View